CURS BÀSIC

Objectius

Que el treballador prengui consciència de la prevenció d’incendis a l’empresa. 

Donar a conèixer i explicar el funcionament dels equips i instal·lacions contra incendis existents a les empreses. 

Que els treballadors actuïn de forma correcta en cas d’incendi.

Acomplir a l’art. 14.2 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals

“En compliment del deure de protecció, l’empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball.”

DESTINATARIS

Tots els treballadors de l’empresa.

PROFESSORAT

Els professors del curs són enginyers i tècnics amb experiència tant en les tècniques d’extinció d’incendis com en la seva prevenció.

DURACIÓ

3 hores (1 teòrica i 2 pràctiques)

CERTIFICAT

S’expedeix un certificat individual per a cada treballador i un altre amb la relació dels assistents per a l’empresa.

METODOLOGIA

Els continguts teòrics s’imparteixen en una aula multimèdia on, a part de mostrar continguts digitals, també disposem d’equips per a donar suport a les explicacions teòriques.

Quant als continguts pràctics, disposem d’una zona de pràctiques equipada perquè es pugui practicar amb l’ús d’extintors manuals, amb boques d’incendi tant de 45mm com de 25mm i amb un hidrant i el seu equipament. També es mostra el funcionament d’un grup de pressió d’una instal·lació contra incendis i d’un sistema de detecció i alarma d’incendis.

Tenim un espai per a mostrar als alumnes com actuar en un entorn ple de fum i ensenyar la utilitat tant de l’enllumenat d’emergència com de la senyalització normalitzada d’evacuació.

PROGRAMA

Part teòrica:

Teoria del foc. 

Classificació dels tipus de foc. 

Mitjans d’extinció: Extintors d’incendi / BIE’s Hidrants.

Equips de detecció d’incendis (alarmes, tipus de detectors).

Part pràctica:

Pràctiques amb extintors manuals, aigua amb escuma i CO2.

Pràctiques amb BIE’s.

Pràctiques amb hidrants.

 Funcionamiento de un sistema de alarma con detectores.

Simulació d’extinció amb splinters.

CURS EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ

Objectius

Formar els membres de l’equip de primera intervenció previstos dins el Pla d’Autoprotecció de l’empresa, acomplint al Reial Decret 393/2007 a través del qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència.

Donar a conèixer i explicar el funcionament dels equips i instal·lacions contra incendis existents a les empreses.

Que els treballadors actuïn de forma correcta en cas d’incendi.

DESTINATARIS

Els treballadors designats per a formar part dels equips de primera intervenció previstos dins el Pla d’Autoprotecció de l’empresa.

PROFESSORAT

Els professors del curs són enginyers i tècnics amb experiència tant en les tècniques d’extinció d’incendis com en la seva prevenció.

DURADA

5 hores (2 teòriques i 3 pràctiques).

 

CERTIFICAT

S’expedeix un certificat individual per a cada treballador i un altre amb la relació dels assistents per a l’empresa.

METODOLOGIA

Els continguts teòrics s’imparteixen en una aula multimèdia on, a part de mostrar continguts digitals també es disposa d’equips que donen suport a les explicacions teòriques.

Quant als continguts pràctics, disposem d’una zona de pràctiques equipada perquè es pugui practicar amb l’ús d’extintors manuals, amb boques d’incendi tant de 45mm com de 25mm i amb un hidrant i el seu equipament. També es mostra el funcionament d’un grup de pressió d’una instal·lació contra incendis i d’un sistema de detecció i alarma d’incendis.

Tenim un espai per a mostrar als alumnes com actuar en un entorn ple de fum i ensenyar la utilitat tant de l’enllumenat d’emergència com de la senyalització normalitzada d’evacuació.

 

PROGRAMA

Part teòrica:

Teoria del foc. 

Classificació dels tipus de foc. 

Mitjans d’extinció: Extintors d’incendi / BIE’s Hidrants.

Equips de detecció d’incendis (alarmes, tipus de detectors).

El Pla d’autoprotecció de l’empresa.

Actuació en cas d’incendi, mesures de seguretat a adoptar.

Ús d’equips de respiració autònoma.

Part pràctica:

Pràctiques amb extintors manuals, aigua amb escuma i CO2.

Pràctiques amb BIE’s.

Pràctiques amb hidrants.

Funcionament d’un sistema d’alarma amb detectors.

Simulació d’extinció amb splinters.

Pràctica amb equips de respiració autònoma en un entorn ple de fum.

MANIPULADOR DE GASOS FLUORATS

PRÒXIMAMENT

ALTRES CURSOS

PRIMERS AUXILIS

Informació sobre cursos de primers auxilis.

SEGURETAT EN EL TREBALL

Informació sobre cursos de seguretat en el treball.