EXTINTORS

Comercialització, càrregues i retimbres de tota mena d’extintors, així com proves hidràuliques per a boques d’incendi equipades (BIE’S).

El Reglament d’Aparells a Pressió indica que els extintors tenen una vida útil de 20 anys i han de passar revisions anualment. A partir del cinquè any, serà una empresa mantenidora qui es farà càrrec del retimbrat, que haurà de realitzar la prova hidràulica a l’aparell cada 5 anys. Passats els tres retimbres caldrà substituir-ho per un de nou.

La prova hidràulica o retimbrat consisteix a sotmetre l’envàs a una pressió interna que ronda els 25 kg/cm2, en el cas dels extintors de pols; i 250 Kg/cm2, en els extintors de diòxid de carboni.

En el cas del manteniment d’un extintor de pols, es realitzen els següents passos:

1- Despressuritzar l’extintor i desmuntar-lo.
2- Buidar la pols de l’interior i omplir-lo amb aigua.
3- Pressuritzar-lo a 25kg/cm2 i posteriorment despressuritzar-lo.
4- Buidar-lo d’aigua i assecar-lo interiorment.
5- Tornar a carregar l’extintor.
6- Muntar la maneta i pressuritzar-lo.

Tota mena d’extintors

Consultar document* amb les taules de planificació del manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis.

*Tabla pdf extintors

AGENTS D’EXTINCIÓ

A Seguretat SM venem i carreguem gasos CO2, gasos fluorats i gasos inerts. També realitzem retimbres, proves hidràuliques de recipients a pressió d’acer, per al transport de gasos comprimits o liquats a baixa pressió i per a usos industrials.

Sistemes automàtics d’extinció per CO2

  •  Sistemes automàtics d’extinció per a HFC-227-ea (FM-200)
  • Sistemes automàtics d’extinció per a HFC-23 (FE-13)
  • Sistemes automàtics d’extinció per a generadors d’aerosol
  • Sistemes automàtics d’extinció per a aigua nebulitzada
  • Sistemes amb nitrogen
  • Sistemes amb argó
  • Sistemes amb gas FK5-1-12 “Novec”

Tipus d'extincions recomanades per a cobrir riscos que estiguin en espais tancats, de poc volum i focus de foc localitzats.