EXTINTORS

Comercialització, càrregues i retimbres de tota mena d’extintors, així com proves hidràuliques per a boques d’incendi equipades (BIE’S).

El Reglament d’Aparells a Pressió indica que els extintors tenen una vida útil de 20 anys i han de passar revisions anualment. A partir del cinquè any, serà una empresa mantenidora qui es farà càrrec del retimbrat, que haurà de realitzar la prova hidràulica a l’aparell cada 5 anys. Passats els tres retimbres caldrà substituir-ho per un de nou.

La prova hidràulica o retimbrat consisteix a sotmetre l’envàs a una pressió interna que ronda els 25 kg/cm2, en el cas dels extintors de pols; i 250 Kg/cm2, en els extintors de diòxid de carboni.

En el cas del manteniment d’un extintor de pols, es realitzen els següents passos:

1- Despressuritzar l’extintor i desmuntar-lo.
2- Buidar la pols de l’interior i omplir-lo amb aigua.
3- Pressuritzar-lo a 25kg/cm2 i posteriorment despressuritzar-lo.
4- Buidar-lo d’aigua i assecar-lo interiorment.
5- Tornar a carregar l’extintor.
6- Muntar la maneta i pressuritzar-lo.

Tota mena d’extintors

 • Extintor de pols ABC d’1 kg, 3 kg i 6kg.
 • Extintor de pols ABC de 6 kg ALTA EFICÀCIA 34A 233B (Homologat per a tensions elèctriques de fins a 50.000V).
 • Extintor de pols ABC de 9 kg.
 • Extintor de pols ABC de 25 kg i 50 kg sobre rodes.
 • Extintor de C02 de 2kg i 5kg.
 • Extintor amagnètic CO2 de 5 kg.
 • Extintor de 6 i 9 litres per a bateries de liti.
 • Extintor automàtic de pols ABC de 6kg i 9kg.
 • Extintor d’aigua + additius de 6 litres.
 • Extintor de pols de 6 kg.
 • Extintor 6 litres 75F.
 • Extintor tipus “D” 6 kg i 9 kg.
 • Extintor tipus “D” 9 kgs.
 • Extintors de gas HFC-227-ea en 3, 6, 9 i 25 kg.
 • Extintors de CO2 de 10 i 20 kg amb i sense carro.
 • Extintors d’aigua + additius de 9 litres.
 • Extintors portàtils sèrie marina.
 • Extintors de pols de 2 i 12 kg.
 • 6kg, 9kg, 12kg, 25kg, 50kg

Consultar document* amb les taules de planificació del manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis.

*Tabla pdf extintors

AGENTS D’EXTINCIÓ

A Seguretat SM ens dediquem a la comercialització, càrregues i retimbrat de cilindres, així com a la realització de càlculs hidràulics per a instal·lacions d’extinció.

Sistemes automàtics d’extinció

 • Sistemes automàtics d’extinció per CO2
 • Sistemes amb gas FK5-1-12
 • Sistemes d’extinció per:
  • IG-100 Nitrogen
  • IG-01 Argó
  • IG-541 N2+AR+CO2
  • IG-55 AR+N2
 • Sistemes automàtics d’extinció per HFC-227-ea (FM-200)
 • Sistemes automàtics d’extinció per HFC-23 (FE-13)
 • Sistemes automàtics d’extinció per generadors d’aerosol
 • Sistemes automàtics d’extinció per aigua nebulitzada

Tipus d'extincions recomanades per a cobrir riscos que estiguin en espais tancats, de poc volum i focus de foc localitzats.

Extincions fixes, manuals o automàtiques, per pols químic, amb detecció per cable tèrmic. 

Extincions fixes, manuals o automàtiques, per C02, amb detecció per cable tèrmic.

Sistema automàtic o manual d’extinció d’incendis per a focs d’abocaments d’hidrocarburs en assortidors de combustible.

 • Model patentat.
 • Protecció en zones de proveïment de carburant per a vehicles en estacions de servei de combustible, davant el risc de vessament de combustible i incendi.

Un conjunt de solucions especialitzades i amb la major qualitat i seguretat disponible en el mercat per a cada tipus de cuina. Característiques:

 • Sistema amb Avaluació Tècnica d’Idoneïtat.
 • • Sistema d’extinció per solució aquosa especial per a focs de tipus “F”. Producte homologat per a extincions en cuines.
 • Producte acreditat i assajat en Laboratori per a focs de tipus “F” de cuines.
 • Apaga i no permet reiniciar el foc.
 • Fàcil muntatge i manteniment.
 • Producte ecològic.
 • Models patentats.

Extincions fixes, manuals o automàtiques, per aigua + A-FFF, amb detecció per cable tèrmic.

Extincions fixes manuals o automàtiques per HFC-227-ea, amb detecció per cable tèrmic.

 • El sistema actua en incendis que es generin en zones de proveïment de carburant de vehicles durant l’ús de l’assortidor de combustible.
 • El sistema pot actuar per temperatura (detecció automàtica) o de manera manual. Està dissenyat perquè l’agent extintor surti per ambdós costats de l’illa on es troba l’assortidor.
 • Dissenyat per a oferir una protecció adequada a l’usuari de l’assortidor en cas que es produeixin vessaments de combustible i es generi un incendi en les zones de proveïment de carburant habilitades.