Mòdul I

Coneixements generals (mínim 24 hores teòriques). 

Els continguts mínims a impartir en aquest mòdul són els següents:

Nombres enters i decimals, operacions bàsiques, nombres trencats, nombres negatius, proporcionalitats, escales, regles de tres simples, percentatge, sistema internacional de mesures, potències i arrels. Magnituds, unitats, conversions.

Propietats físiques de la matèria, calor i temperatura, expansió tèrmica, transmissió de calor, principis bàsics de química, combustió, combustibles.

Classificació, factors d’incendis, fases i evolució d’un incendi, principis d’extinció d’incendis, mètodes d’extinció.

Segons la Norma UNE-EN 2:1194 i UNE-EN 2:1194/A1:2005.

a) Instal·lacions d’Extinció d’Incendis.

b) Instal·lacions de Detecció d’Incendis.

c) Instal·lacions d’Emergència: senyalització, enllumenat, alarma.

d) Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.

a) Reglament d’Instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat per Reial decret 513/2017, de 22 de maig.

b) Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials, aprovat per Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre. MINISTERI D’ECONOMIA, INDÚSTRIA, I COMPETITIVITAT ANNEX C GUIA TÈCNICA D’APLICACIÓ: REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (REIAL DECRET 513/2017) Revisió: 1 Data: febrer 2018 Pàgina: 4 de 15

c) Instal·lacions de protecció Contra incendis en l’àmbit d’aplicació del Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics, aprovat per Reial decret 656/2017, de 23 de juny i les seves instruccions tècniques complementàries.

d) Instal·lacions de protecció contra incendis en l’àmbit d’aplicació del Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes, aprovat per Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre i les seves instruccions tècniques complementàries.

e) Codi Tècnic de l’Edificació. Document bàsic de Seguretat contra Incendis DB SI.

Mòdul II

Continguts específics per a cadascuna de les especialitats.

El Mòdul II es podrà realitzar una vegada cursat el Mòdul I.

Es podrà optar per realitzar totes les especialitats del Mòdul II, o bé realitzar solament algunes d’elles, en funció de les necessitats de l’alumne.

Els continguts mínims a impartir en aquest mòdul són els següents:

Mínim 8 hores teòriques i 8 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Disseny, instal·lació, posada en servei i ús dels sistemes de detecció d’alarma d’incendi segons la Norma UNEIX 23007-14:2014.
 • Sistema de barreres.
 • Sistema d’aspiració.
 • Detectors tèrmics
 • Detectors de fum.
 • Detectors lineals.
 • Vídeo detecció.
 • Àrees classificades.
 • Detecció en àrees especials.
 • Integració i centralització de sistemes de detecció.
 • Determinació de vida útil de detectors.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 8 hores teòriques i 8 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Característiques i especificacions segons Norma UNEIX 23500:2012.
 • Conjunt de fonts d’aigua.
 • Equips d’impulsió.
 • Xarxa general d’aigua.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 4 hores teòriques i 4 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació
 • Característiques i especificacions segons Normes UNE-EN 14384:2006 i UNEIX- EN 14339:2006. c. Tipologia. Descripció per models.
 • Identificació de marques, gravats.
 • Ubicació, idoneïtat, cobertura, i instal·lació.
 • Inspecció del proveïment d’hidrants.
 • Tapes, ràcords, juntes.
 • Vàlvula de drenatge.
 • Prova hidroestàtica de xarxa d’hidrants
 • Proves de cabal/pressió.
 • Vàlvules i pals indicadors tall de línia.
 • Suports i unions de canonada.
 • Neteja i protecció de canonada d’hidrants.
 • Caseta i material auxiliar.
 • Preses de monitor i connexions a hidrants. Tipologia i aplicacions
 • Senyalització.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 4 hores teòriques i 4 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Descripció d’operacions d’instal·lació.
 • Tipologies. Descripció per models.
 • Identificació de marques, gravats, etiquetat d’ús.
 • Ubicació, idoneïtat, cobertura, i instal·lació.
 • Inspecció del proveïment de BIEs.
 • Pressions de treball i reguladors de pressió.
 • Proves de cabal/pressió.
 • Vàlvules manuals de tall de línia.
 • Prova hidroestàtica de BIEs de 25 i 45 mm.
 • Suports i unions de canonada.
 • Neteja i protecció de canonades de BIEs.
 • Senyalització.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 4 hores teòriques i 4 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Descripció d’operacions d’instal·lació.
 • Descripció i manteniment dels components.
 • Tipologies de disseny i armaris.
 • Prova hidroestàtica.
 • Ubicació, idoneïtat, cobertura,
 • i instal·lació.
 • Suports i unions de canonada.
 • Retolació i neteja
 • Senyalització.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 12 hores teòriques i 8 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Disseny i instal·lació segons normes UNEIX 12845:2005+A2:2010 i UNEIX 23503:1989.
 • Xarxa de canonades per a l’alimentació d’aigua.
 • Lloc de control.
 • Filtres de descàrrega necessaris.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 8 hores teòriques i 8 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Disseny i instal·lació segons norma UNEIX–CEN/TS 14972:2014.
 • Subministrament d’aigua.
 • Sistema de canonades.
 • Filtres de descàrrega.
 • Mecanismes de tret i atur.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 8 hores teòriques i 8 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Disseny i instal·lació segons norma UNEIX EN 13565-2:2010.
 • Tipus d’espumògen i aplicacions, caducitat i anàlisi en laboratoris.
 • Dosificadors: venturimètrics, membrana, volumètrics. Tipologia. Descripció per models.
 • Tancs d’espumògen, reserves.
 • Relació d’expansió.
 • Equips generadors: cambres d’escuma, llances, ruixadors… tipologia.
 • Ubicació, idoneïtat, cobertura, i instal·lació dels equips.
 • Inspecció del proveïment del sistema d’escuma.
 • Prova hidroestàtica de xarxa d’escuma.
 • Prova descàrrega d’escuma.
 • Suports i unions de canonada.
 • Neteja de la canonada d’escuma.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 4 hores teòriques i 2 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Disseny i instal·lació segons norma UNEIX 12416-2:2001+A1:2008.
 • Recipient de pols.
 • Recipients de gas propel·lent.
 • Canonades de distribució.
 • Vàlvules selectores.
 • Dispositius d’accionament i control.
 • Filtres de descàrrega.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 8 hores teòriques i 8 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Disseny i condicions d’instal·lació segons UNE-EN 15004-1:2009.
 • Mecanisme de tret.
 • Equips de control de funcionament elèctric o pneumàtic.
 • Recipients per a gas a pressió.
 • Conductes per a l’agent extintor.
 • Difusors de descàrrega.
 • Manipulació de sistemes i equips de protecció contra incendis que empren gasos fluorats o bromats com a agent extintor.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 4 hores teòriques i 2 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Descripció d’operacions d’instal·lació i manteniment.
 • dispositius d’accionament.
 • equips de control de funcionament.
 • unitats de generadors d’aerosol.
 • Reial decret 472/1998, de 30 de març.
 • Reial decret 1381/2009, de 28 d’agost.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 12 hores teòriques i 8 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Instal·lació i posada en gallimarsot segons la UNEIX 23584:2008.
 • Flotabilitat dels gasos calents.
 • Pressurització diferencial.
 • Ventilació horitzontal.
 • Extracció de fums.
 • Manteniment i conservació, procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 8 hores teòriques i 8 hores pràctiques.

 • Normativa d’aplicació.
 • Descripció d’operacions d’instal·lació i manteniment.
 • Tipologies, descripció per models i agent extintor.
 • Identificació de marques, gravats, etiquetatge.
 • Ubicació, idoneïtat, cobertura, i instal·lació.
 • Toleràncies peso/pressió.
 • Senyalització.
 • Proves de pressió de nivell C a extintors d’incendis.
 • Procediment d’actuació, periodicitats, i emplenament de les actes corresponents.

Mínim 2 hores teòriques i 1 hora pràctica.

Nota: Per tractar-se d’un cas especial, el curs de sistemes de senyalització luminescent podrà realitzar-se sense necessitat d’haver realitzat prèviament el curs de coneixements generals (Mòdul I).

 • Normativa d’aplicació.
 • Descripció d’operacions d’instal·lació i manteniment.
 • Símbols gràfics.
 • Sistemes de subjecció.
 • Plans d’evacuació.
 • Sistemes fotoluminescents.
 • Sistemes elèctrics.
 • Reial decret 393/2007, de 23 de març.